1983 සිට ලෝකය වර්ධනය වීමට අපි උදව් කරමු

අධි පීඩන හයිඩ්‍රොලික් බට් විලයන යන්ත්‍ර